Breakeven ROAS ตัวชี้วัดสำคัญสำหรับการตลาดออนไลน์

Breakeven ROAS หรือ จุดคุ้มทุนของ ROAS เป็นตัวชี้วัดทางการตลาดออนไลน์ที่สำคัญ บ่งบอกถึงจำนวนเงินที่ต้องใช้จ่ายกับโฆษณาเพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับศูนย์หมายความว่ารายได้ที่ได้จากการโฆษณาเท่ากับต้นทุนที่ใช้จ่ายไปกับโฆษณา กำหนดงบประมาณเปรียบเทียบแคมเปญและปรับกลยุทธ์โฆษณา ธุรกิจควรติดตามผล Breakeven ROAS อย่างสม่ำเสมอ

สูตรคำนวณ Breakeven ROAS:
Breakeven ROAS = ต้นทุนสินค้า / มูลค่าการสั่งซื้อเฉลี่ย
ตัวอย่าง:
สมมติว่า ร้านค้าออนไลน์ขายสินค้าราคา 1,000 บาท
มูลค่าการสั่งซื้อเฉลี่ย อยู่ที่ 1,500 บาท
ต้นทุนโฆษณาต่อคลิก (CPC) อยู่ที่ 10 บาท
อัตราการแปลง (Conversion Rate) อยู่ที่ 5%
คำนวณ Breakeven ROAS:

Breakeven ROAS = 10 บาท / (1,500 บาท x 5%) = 0.0067
หมายความว่า:

ร้านค้าออนไลน์ต้องใช้จ่ายโฆษณา เฉลี่ย 0.0067 บาท ต่อ 1 บาท ของยอดขาย
หรือ ร้านค้าออนไลน์ต้องใช้จ่ายโฆษณา 6.7 บาท เพื่อให้ได้ยอดขาย 100 บาท
ประโยชน์ของ Breakeven ROAS:

ประเมินประสิทธิภาพแคมเปญโฆษณา: Breakeven ROAS ช่วยให้ประเมินว่าแคมเปญโฆษณา มีประสิทธิภาพหรือไม่ คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่
กำหนดงบประมาณโฆษณา: Breakeven ROAS ช่วยกำหนดงบประมาณโฆษณาที่เหมาะสม ให้ได้ ROI ที่ต้องการ
เปรียบเทียบแคมเปญโฆษณา: Breakeven ROAS ช่วยเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาต่างๆ เลือกแคมเปญที่ดีที่สุด
ปรับกลยุทธ์โฆษณา: Breakeven ROAS ช่วยวิเคราะห์จุดอ่อน ปรับกลยุทธ์โฆษณาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อควรระวัง:

Breakeven ROAS เป็นเพียงตัวชี้วัดเบื้องต้น ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องพิจารณา เช่น ความต้องการของลูกค้า คู่แข่ง กลยุทธ์การตลาดโดยรวม
Breakeven ROAS อาจเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา สถานการณ์ และกลยุทธ์โฆษณา
ควรติดตามผล Breakeven ROAS อย่างสม่ำเสมอ เพื่อวิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาแคมเปญโฆษณาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Breakeven ROAS เป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับการตลาดออนไลน์ ช่วยให้ประเมินประสิทธิภาพแคมเปญโฆษณากำหนดงบประมาณเปรียบเทียบแคมเปญและปรับกลยุทธ์โฆษณา ธุรกิจควรติดตามผล Breakeven ROAS อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้ ROI ที่ต้องการ